Bosanski planinski konj

Najstarejša avtohtona pasma na Balkanu v izumiranju.

Home Društvo

Na večkratno pobudo Antona Dolinška (Ergela Planido) so lastniki Ergele Borike, Ergele Planido, Ergele Gorski Kotar, prof. dr. R. Telalbašić in mag. E. žiga 30. 6. 2009 podpisali pismo o nameri za ustanovitev združenja rejcev bosanskih planinskih konj. Za pripravo vseh dejavnosti in postopkov so zadolžili A. Dolinška. Soglasno ustanovljeno Mednarodno združenje rejcev bosanskih planinskih konj s sedežem v Sloveniji, Rtiče 1, 1414 Podkum.

Ustanovni člani Združenja so: Tomo Ujić in Radomir vučak, Ergela Borike, Anton in Aline Dolinšek, Ergela Planido, Damir in Goran voloder, Ergela Gorski Kotar, Jagoš Dakić, Ergela Jagoš, Mladen Stojanović, Agencija za uzgoj i selekciju u stočarstvu, Banja Luka, RS, mag. Enver žiga, prof. dr. Re k Telalbašić, Alma Rahmanović, Dinno Kassalo, Dušan Planojević, dolgoletni upravnik Ergele Borike, in drugi prisotni.

Na ustanovni skupščini so bili izvoljeni upravni in nadzorni odbor, vzrejna komisija in častno razsodišče. Za predsednika Združenja je bil enoglasno izbran in potrjen A. Dolinšek. Ustanovna skupščina je sprejela in potrdila statut Združenja in rejski program za bosanske planinske konje. Prav tako je skupščina za dosmrtnega častnega predsednika izbrala in potrdila prof. Telalbašića ter za častnega člana D. Planojevića.

Soglasno sprejet rejski program, ki je obvezujoč za vse člane in druge, ki vzrejajo ali bodo v prihodnosti vzrejali bosanske planinske konje v čisti pasmi, so pripravili prof. R. Telalbašić, A. Dolinšek, mag. Janez Rus in dr. Matjaž Mesarič z veterinarske fakultete, Inštitut za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev iz Ljubljane, v sodelovanju in po posvetovanju z obstoječimi rejci čistokrvnega bosanskega planinskega konja. Rejski program temelji na več kot stoletni tradiciji in dosežkih vzreje v čisti pasmi na Borikah in upoštevanju znanstvenoraziskovalnih ugotovitev priznanih strokovnjakov hipologov, še posebno prof. dr. Fahrudina Hrasnice.

Glavne naloge in cilji Združenja:
– povezovanje obstoječih in bodočih rejcev
bosanskih planinskih konj;
– ugotavljanje in spremljanje dejanskega
stanja bosanskega planinskega konja v
državah bivše Jugoslavije in v tujini; – s sodobnimi znanstvenimi raziskavami potrditi mesto in vrednost bosanskega
planinskega konja kot ene najstarejših
avtohtonih pasem;
– pomagati rejcem v prizadevanju za
ohranitev te ogrožene pasme;
– zaščititi to pasmo na ravni EU;
– promovirati pasmo in pomagati rejcem, da
postopoma povečajo število živali te pasme; – izobraževanje in informiranje članov ter
druge širše javnosti, povezane s pasmo; – sodelovanje z ustreznimi strokovnimi
ustanovami in organizacijami;
– izdati knjigo o bosanskem planinskem
konju in druge publikacije, zloženke;
– pridobiti status rejske organizacije;
– organizacija in pomoč pri letnih pregledih
in registraciji žrebet in sprejemu kobil ter žrebcev v rodovniško knjigo;
– vodenje centralne matične evidence in rodovniške knjige v sodelovanju z ustrezno priznano ustanovo;
– izdajanje identi kacijskih dokumentov za vse bosanske planinske konje v sodelovanju z ustrezno strokovno ustanovo;
– druge naloge po potrebi in sklepu Združenja.