• Tanja Trefz – Bosniakenhof
  • Dr. Friderich Hainbuch – Hainbuchenhof
  • Sudhof Dobbrick
  • Yvonne Wickbold
  • Manfred Meier